วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Star Martial God Technique Chapter 4 Red Soul Crystal

Star Martial God Technique Chapter 4 Red Soul Crystal

นิยาย วิทยายุทธ์เทพการต่อสู้แห่งดวงดารา ตอนที่ 4 แก้วผลึกวิญญาณสีแดง.


บทที่ 4 แก้วผลึกวิญญาณสีแดง.

The person sitting in the forefront and most central position of the stage is a black clothed old man, his hair and beard was all white, with appearance/features suggesting extra-ordinariness and immortality.
บุคคลที่นั่งอยู่ข้าหน้าและอยู่ตำแหน่งตรงกลางเวที่นั้นเป็นชายชราที่สมชุดสีดำ,ผมของเขาและหนวดของเขานั้นเป็นสีขาว,ด้วยท่าทาง/รูปร่างสามารถบอกได้ว่าเป็นคนที่ไม่ธรรมดาและมีอายุยืนนาน.

His eyes swept over all the students, and said “Children I am the Vice Headmaster of Heavenly Star Academy, surnamed Xu, who is responsible for your test today. On each table there are seven red soul crystals, you have to sense these crystals with your mind. Numbers of crystals shining will determine the number you can sense, from this numbers we can determine your innate talent.”
สายตาของเขานั้นกวาดมายังเหล่านักเรียน,และกล่าวว่า"เหล่าเด็กๆ ข้าเป็นรองอาจารย์ใหญ่ของสถาบันการศึกษาดาราสวรรค์,มีนามว่า ซู,เป็นคนที่รับผิดชอบในการทดสอบในวันนี้.บนโต๊ะแต่ละตัวนั้นมีมีแก้วผลึกวิญญาณสีแดง เจ็ดลูก,พวกเจ้าสามารถรับรู้เหล่าแก้วผลึกนั้นด้วยจิตใจของพวกเจ้าเอง.จำนวนลูกแก้วที่ส่องแสงนั้นสามารถที่จะระบุพรสวรรค์โดยกำเนิดของพวกเจ้า."

Star Martial God Technique Chapter 3 Lin Hong

Star Martial God Technique Chapter 3 Lin Hong

นิยาย วิทยายุทธ์เทพการต่อสู้แห่งดวงดารา ตอนที่ 3 หลินหง


บทที่ หลินหง


“Teacher is coming back” An Xueyun suddenly shouts from beside.
"ครูฝึกกลับมาแล้ว" อัน ซุยหยุนตะโกนมาจากข้างๆทันทีทันใด.

Hearing An Xueyun words Liang Yu’s heart beats erratically for a second, he immediately looked towards the distant place and clearly saw the teacher walking towards them.
ด้วยการได้ยินคำพูดของอันซุยหยุน หัวใจของเหลียงเต้นไปมาอยู่หลายวินาที,เขาจ้องมองไปยังสถานที่ไกลออกไปทันทีและมองเห็นครูฝึกอย่างชัดเจนกำลังเดินมายังพวกเขา.

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Star Martial God Technique Chapter 2 To Kneel Or To Not Kneel

Star Martial God Technique Chapter 2 To Kneel Or To Not Kneel

นิยาย วิทยายุทธ์เทพการต่อสู้แห่งดวงดารา ตอนที่ 2 คุกเข่าหรือไม่คุกเข่า


บทที่ 2 คุกเข่าหรือไม่คุกเข่า

After seeing every one sitting respectfully and that no one dares to refuse his words, made Liang Yu reveal a very satisfactory smile.
In Ancestor Heavenly city, if anyone can make Dark Moon family feel dread, than its City Lord Mansion.
หลังจากที่มองเห็นทุกๆคนนั่งอยู่อย่างเรียบร้อยและไม่มีใครที่กล้าที่จะปฏิเสธคำพูดของเขา,ทำให้ เหลียงหยูนั้นแสดงรอยยิ้มที่พึงพอใจเป็นอย่างมาก,ในนครสวรรค์บรรพชน.ถ้ามีใครที่พอจะทำให้ตระกูลจันทราทมิฬเกรงกลัวได้,คงมีแค่คฤหาสน์เจ้าเมืองเท่านั้น


In this class there was no one from City Lord Mansion and other students will definitely not dare to speak up to him. Liang Yu’s words that he said also created the prestige for him and Dark Moon Family.
นชั้นเรียนแห่งนี้ไม่มีใครที่มาจากคฤหาสน์เจ้าเมืองและนักเรียนคนอื่นๆจึงไม่กล้าที่จะพูดอะไรกับเขาอย่างแน่นอน.ด้วยคำพูดของเหลียงหยูนั้นเขาต้องการที่จะสร้างอิทธิพลของเขาและตระกูลจันทราทมิฬด้วย.


วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Star Martial God Technique Chapter 1– Three Great Martial Arts นิยาย แปลไทย

Star Martial God Technique Chapter 1– Three Great Martial Arts

นิยาย วิทยายุทธ์เทพการต่อสู้แห่งดวงดารา

 ตอนที่ ศิลปะการต่อสู้สุดยอดทั้งสาม


บทที่ 1 ศิลปะการต่อสู้สุดยอดทั้งสาม

A huge river could be found in wilder lands. The river is flowing forward chaotically, and at the banks of the river there is a continuous line of mountains. From these mountains one often hears the sound of roaring of demonic beasts. These sounds are like rolling thunder in general which continue to flow from one mountain to another.
แม่น้ำขนาดมหึมาแห่งหนึ่งที่สามารถจะพบเห็นได้ในดินแดนป่าดงดิบ.  แม่น้ำแห่งนี้นั้นไหลไปข้างหน้าอย่างเชี่ยวกราก,และมีเขื่อนกั้นแม่น้ำแห่งนี้เป็นแนวติดต่อกันของภูเขา.จากภูเขาเหล่านี้นั้นนานๆครั้งก็ได้ยินเสียงคำรามของสัตว์อสูร.เสียงเหล่านี้เหมือนกับคลื่นสายฟ้ าเป็นธรรมดาที่จะไหลไปอย่างต่อเนื่องจากภูเขาลูกหนึ่งไปยังอีกลูกหนึ่ง.
In the middle of the river a vast plain could be found on which standing erect is a great magnificent city.
ในช่วงกลางของแม่น้ำนั้นเป็นที่ราบกว้างใหญ่ที่ถูกค้นพบและได้ก่อตั้งนครที่สวยงามสุดยอดขึ้น