วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559

Star Martial God Technique Chapter 12 Misunderstanding

Star Martial God Technique Chapter 12 Misunderstanding

นิยาย วิทยายุทธ์เทพการต่อสู้แห่งดวงดารา ตอนที่  12 เข้าใจผิด


บทที่ 12 เข้าใจผิด


Bang a dull thumping sound.
โครมเสียงดังทุ้มๆ.

Ye Xinghe has kept off the An Xueyun leg strength standard, had actually been repelled several steps by An Xueyun.
เย่ซิงเหอนั้นได้เก็บความแข็งแกร่งปรกติไว้จากขาของอันซุยหยุน,ซึ่งทำให้เขานั้นได้ถูกทำให้ถอยออกไปหลายก้าวจากการเตะของอันซุยหยุนเลยทีเดียว.

"Senior Sister An, you why” Ye Xinghe wrinkled the brow, he has not thought that An Xueyun will attack unexpectedly suddenly, he was almost hit the head, in the heart cannot help but some anger.
"ศิษย์พี่อัน,ทำไมท่าน"เย่ซิงเหอนั้นกระพริบตาไปมา,เขาไม่คาดคิดเลยว่า อันซุยหยุนนั้นจะโจมตีมาอย่างไม่คาดคิดทันทีทันใด,เขาเกือบที่จะโดนโจมตีที่ศีรษะ,แม้ว่าในใจของเขานั้นจะไม่ได้โกรธอะไรก็ตาม.


Although he came from very small family, does not have the An Xueyun that big aristocratic family background, but he does not let the human to humiliate!
แม้ว่าเขานั้นจะมาจากตระกูลขนาดเล็ก,ไม่สามารถที่จะเทียบกับอันซุยหยุนที่มาจากตระกูลขุนนางขนาดใหญ่หนุนหลัง,แต่เขาก็ไม่ใช่คนที่จะปล่อยให้คนอื่นนั้นกดขี่ได้.

Ye Xinghe has not come to a stop, An Xueyun actually once more jumps on, a foot kicked to the chest of Ye Xinghe.
เย่ซิงเหอนั้นยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุด,อันซุยหยุนยังกระโดดเข้ามาอีกครั้ง,เท้าของหนึ่งของเขาได้เตะไปยังหน้าอกของเย่ซิงเหอ.

"Senior Sister An, you”
"ศิษย์พี่อัน,ท่าน"

At last Ye Xinghe followed Vice Headmaster Xu to practice martial skill, the ability of fight had the large scale promotion, saw that the An Xueyun attack came, he naturally did not show weakness, immediately counterattacked.
ไปๆมาๆเย่ซิงเหอได้นำสิ่งที่รองอาจารย์ใหญ่ซูได้ฝึกสอนทักษะการต่อสู้ให้ใช้ออกมา,ด้วยความสามารถการต่อสู้นั้นมีระดับที่สูงกว่าเดิมมาก,ด้วยการมองการโจมตีของอันซุยหยุนที่โจมตีมานั้น,เป็นปรกติที่เขานั้นไม่สามารถที่จะแสดงความอ่อนแอออกมาได้,เขาจึงได้โจมตีกลับไปในทันที.

Several rounds, the attack of An Xueyun is continuous, swift and fierce incomparable, making Ye Xinghe retreat in defeat again and again.
ผ่านมาแล้วหลายกระบวนท่า,การโจมตีของอันซุยหยุนยังคงดำเนินต่อไป,รวดเร็วและรุนแรงไม่สามารถจะหาอะไรมาเปรียบได้,ทำให้เย่ซิงเหอนั้นได้แต่ล่าถอย,อีกครั้งและก็อีกครั้ง.


Bang bang bang!
แบง แบง แบง!

Has not thought that An Xueyun so is unexpectedly strong, Ye Xinghe felt own could not follow the attack of An Xueyun, the chest to suffer several feet completely one after another.
เขาไม่คิดเลยว่าอันซุยหยุนนั้นจะแข็งแกร่งจนคาดไม่ถึง,เย่ซิงเหอนั้นรุ้สึกว่าเขานั้นไม่สามารถที่จะตามการโจมตีของอันซุยหยุนทัน,หน้าอกของเขานั้นได้ถูกเท้าของหล่อนถีบมาอีกครั้งและอีกครั้ง

In fact, An Xueyun is at heart more shocking than Ye Xinghe, because An Xueyun just broke through 4th Heavenly Layer Realm couple days ago, she thinks by her strength, should be able steadily the geostatic pressure Ye Xinghe, but has not thought that Ye Xinghe so is unexpectedly long has not been defeated.
ในความเป็นจริงนั้น,ในใจของอันซุยหยุนนั้นได้ตกตะลึงมากกว่าเย่ซิงเหออีก,เพราะว่าอันซุยหยุนนั้นเพิ่งไปถึงระดับชั้นที่ 4 ดินแดนสวรรค์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา,หล่อนคิดว่าด้วยความแข็งแกร่งของหล่อนนั้น,ควรที่จะสามารถสร้างความกดดันอย่างต่อเนื่องให้กับเย่ซิงเหอ,แต่ไม่คาดคิดเลยว่าเย่ซิงเหอนั้นจะสามารถรับมือหล่อนได้นานเกินกว่าที่หล่อนประเมินไว้ว่าเขาควรที่จะพ่ายแพ้ไปเรียบร้อยแล้ว.

Originally An Xueyun innermost feelings, there is a little proud.
ในตอนเริ่มต้นนั้นอันซุยหยุนมีความรู้สึกอยุ่ข้างใน,ว่าเป็นที่ภาคภูมิใจเล็กน้อย.

An Xueyun from childhood then resolves to become the character like Martial Goddess Tian Yin, among the contemporaries, An Xueyun is topest, except for City Lord Mansion Xia Yuning, Xia Yanfeng and other individuals, few people can in cultivation chases her for on.
อันซุยหยุนตั้งแต่วัยเด็กแล้วหล่อนได้ทำการฝึกฝนพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะกลายเป็นเหมือนดังบุคคลเช่นเทพธิดาแห่งการต่อสู้เทียน หยิน,ท่ามกลางเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันนั้น,อันซุยหยุนถือว่าโดดเด่นที่สุด,ยกเว้นคนหนึ่งคนจากตำหนักเจ้าเมืองเซี่ยหยุนหนิง, เซี่ยหยานเฟิง,และคนอื่นๆนั้น,หลายคนยังคงไล่ตามวรยุทธ์ของหล่อนอยุ่ ณ ตอนนี้.

However, Ye Xinghe is an extremely special person, from the common people aristocratic family, after entering Heavenly Star Academy, cultivation to progress by leaps and bounds simply, this made An Xueyun very curious, actually Ye Xinghe how practiced.
อย่างไรก็ตาม,เย่ซิงเหอนั้นเป็นบุคคลที่พิเศษเป็นอย่างมาก,จากบุคลธรรมดาไม่ใช่ตระกุลชนชั้นสูง,หลังจากที่เขามายังสถาบันดาราสวรรค์,วรยุทธ์ของเขานั้นพัฒนาอย่างก้าวกระโดนและโดดเด่นไม่ธรรมดา,ด้วยสิ่งนี้จึงทำให้อันซุยหยุนนั้นอย่างรู้เป็นอย่างมาก,เขานั้นได้ทำการฝึกฝนเช่นใดกัน.

An Xueyun cannot repress, then wants to come to compare notes with Ye Xinghe, was worried that Ye Xinghe has hidden, therefore An Xueyun comes up not to keep the hand, compels Ye Xinghe to get rid intentionally.
อันซุยหยุนนั้นไม่สามารถที่จะอดกลั้นความอยากรู้ได้,ด้วยการที่หล่อนนั้นต้องการที่จะมาหาคำอธิบายเรื่องของเย่ซิงเหอ,หล่อนเป็นกังวลว่าเย่ซิงเหอนั้นได้ซ่อนอะไรเอาไว้กันแน่,ดังนั้นหล่อนจึงไม่สามารถกลับไปมือเปล่าได้,ด้วยการบังคับกดดันเย่ซิงเหอเพื่อที่จะเพื่อที่จะจัดการกับสิ่งที่เขานั้นได้ปกปิดไว้.

The attack of An Xueyun is continuous, compelled to retrocede Ye Xinghe again and again, has suffered several feet.
อันซุยหยุนยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่อง,บังคับให้เย่ซิงเหอนั้นถอยหลังอีกครั้งและอีกครั้ง,ซึ่งเขานั้นได้ถูกหล่อนถีบออกมาหลายครั้งด้วยกัน.
Ye Xinghe has also gotten angry, he simply has not provoked An Xueyun, but An Xueyun comes to get rid to him, has not given Ye Xinghe any time of speech.
เย่ซิงเห่อเริ่มที่จะขุ่นเคืองด้วยเหมือนกัน,เขานั้นไม่ต้องการที่จะก้าวร้าวต่ออันซุยหยุน,แต่อันซุยหยุนกับได้ทำการโจมตีเขา,และไม่ปล่อยโอกาสให้เขานั้นได้พูดอะไรออกมาเลย.

Bang!
แบงง!
An Xueyun was a foot kicks in the chest of Ye Xinghe.
อันซุยหยุนได้กระโดดเตะไปที่อกของเย่ซิงเหอ.

Ye Xinghe step on step on step on retroceded several steps.
เย่ซิงเหอได้ก้าวถอยออกมาทีละก้าวๆ รวมแล้วหลายก้าวเลยทีเดียว.

An Xueyun personal appearance, she has not thought must injure Ye Xinghe, saw to kick Ye Xinghe, the movement slow.
ด้วยนิสัยส่วนตัวของอันซุยหยุนแล้ว,หล่อนไม่ได้คิดที่จะทำร้ายเย่ซิงเหอเลย.,ด้วยการเตะไปที่เย่ซิงเหอนั้น,ไม่ได้เคลือนไหวเร็วนัก.

Ye Xinghe has suffered numerous strikes , is very angry, in dantian two stars revolves rapidly, boundless power of stars show the body, in An Xueyun shows a flaw instant, his holds the calf of An Xueyun, has flung toward side fiercely.
เย่ซิงเหอได้ถึงปะทะเข้าไปหลายครั้ง,จนทำให้เขารู้สึกโกรธทีเดียว,ภายในจุด ดันเถียนทั้งสองของเขานั้นมีพลังแห่งดวงดาราหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว,พลังที่ไม่มีขอบเขตของดวงดาวค่อยๆปรากฏออมาจากร่างกายของเขา,ขณะที่อันซุยหยุเผยจุดอ่อนออมานั้น,เขาได้จับไปที่น่องของหล่อน,และสะบัดไปด้านข้างอย่างรุนแรง.

An Xueyun was held the calf suddenly, in the heart one startled, wants to take back again was too slow, An Xueyun wants to pull out the leg, actually discovered that the hand of Ye Xinghe looks like the iron hoop is common, covers her calf stubbornly.
ทันทีทีอันซุยหยุนนั้นถูกจับไปที่น่องของหล่อน,ภายในใจของหล่อนถึงกับสะดุ้งเลยทีเดียว,หล่อนต้องการที่จะถอยออมาแต่ช้าไปแล้ว,อันซุยหยุนต้องการที่จะถึงขาของหล่อนออกมา,กลับพบแขนของเย่ซิงเหอนั้นเหมือนดังกับของเหล็กยึดหล่อนเอาไว้,จับที่น่องของหล่อนอย่างแน่น.

Will Ye Xinghe have such strong strength?
เย่ซิงเหอนั้นมีความแข็งแรงและแข็งแกร่งเช่นนี้เลยใช่ใหม?

An Xueyun wanted to resist already without enough time, was fallen by Ye Xinghe to the ground.
อันซุยหยุนต้องการที่จะต่อต้านให้หลุดพ้นแต่ไร้ซึ้งเวลาแล้ว,หล่อนกำลังที่จะหล่นลงไปบนพื้นโดยเย่ซิงเหอ

Saw that An Xueyun must be fallen on the ground, in Ye Xinghe heart suddenly one startled, An Xueyun after is his senior sister, moreover An Xueyun, but Eternal Heaven Family direct descendant, at is not he can stir up, if An Xueyun injuring, the consequence will be perhaps serious!
Ye Xinghe receives the hand hurriedly, wants drawing An Xueyun.
ด้วยการจ้องมองไปที่อันซุยหยุนที่กำลังจะตกลงไปที่พื้น,ในหัวใจของเย่ซิงเหอนั้นถึงกับสะดุ้งในทันที,อันซุยนั้นเป็นศิษย์พี่ของเขา,นอกเหนือจากนี้หล่อนยังเป็นคนของตระกูลสวรรค์นิรันดรซึ่งเป็นทายาทสายตรง,เขาไม่สามารถที่จะทำตัวเท่าเทียมได้,ถ้าอันซุยหยุนนั้นได้รับบาดเจ็บ,ผลที่ตามมานั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรง! เย่ซิงเหอได้กวาดมือของเขาออกไปรับอันซุยหยุนในทันที.

As if felt that Ye Xinghe left a move of flaw, the An Xueyun both legs curls suddenly toward Ye Xinghe, the neck of cling Ye Xinghe layer on layer twists to the ground.
เย่ซิงเหอนั้นรู้สึกราวกับว่าเขานั้นได้เคลือนไหวปล่อยจุดอ่อนออกมา,ทันใดนั้นขาทั้งสองข้างของอันซุยหยุนก็ม้วนพันไปยังคอของเย่ซิงเหอเกี่ยวเป็นกิ่งไม่ให้หล่นไปยังพื้น.

Bang!
แบงง!
Ye Xinghe was twisted to pour by An Xueyun in place, layer on layer pounded in the ground, grunt, An Xueyun this attack command Ye Xinghe really had been injured, five main internal organs (entrails) tuck dive.

เย่ซิงเหอถูกรัดแน่นโดยอันซุยหยุน,ทำให้ร่างกายของเขาพุ่งเข้าปะทะกับพื้น,ครวญคราง, อันซุยหยุนได้ทำการโจมตีเขาจนได้รับบาดเจ็บ,อวัยวะภายในทั้งห้านั้นได้รับบาดเจ็บทำให้เขาถึงกับจุกเลยทีเดียว.


Ye Xinghe really has then gotten angry, he has decided to receive the hand, this woman seizes the chance to sneak attack him unexpectedly!
จากนั้นเย่ซิงเหอบังเกิดความโกรธเป็นอย่างยิ่ง,เขานั้นตัดสินใจที่จะใช้แขนของเขารับหล่อนเอาไว้,หากแต่หล่อนนั้นกลับฉวยโอกาสนี้ลอบโจมตีเขาอย่างไม่คาดคิด.

In took down by An Xueyun while the place, Ye Xinghe roars, threw toward An Xueyun.
ด้วยการจ้องมองไปที่อันซุยหยุนในขณะนี้,เย่ซิงเหอคำรามอกมา,กระโจนไปยังอันซุยหยุน.
Also after An Xueyun struck got rid, regretted, just circumstance, wants to be too many radically without enough time, she was only the instinct gets rid to protect oneself! When her dumbfounded, a Ye Xinghe tiger roar threw toward her slightly, she counterattacks hurriedly.
หลังจากที่อันซุยหยุนได้ทำการโจมตีไปนั้นหล่อนก็รู้สึกเสียใจอยู่เหมือนกัน,ด้วยสถานการดังกล่าว.ก่อนที่จะเป็นเรื่องที่รุนแรงนั้นมันไม่ได้มีเวลามากนัก,หล่อนทำไปนั้นเพียงเพราะว่าเป็นสันชาติญาณการป้องกันตัวเองเท่านั้น! ในขณะนั้นหล่อนก็ต้องตกตะลึง,เมื่อเย่ซิงเหอนั้นคำรามออกมาพร้อมกับพุ่งทะยานมาที่หล่อน,หล่อนก็ตอบโต้กลับไปอย่างรีบเร่ง.

Two people leave the move continuously, wrestles in the ground tumbling, for a long time, stopped.
ด้วยทั้งสองนั้นได้ต่อสู้กันอย่างต่อเนื่อง,และกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันไปบนพื้น,นานอยู่เหมือนกัน,จึงได้หยุดลง.

Sees only this time, two bodies of people entangle by a strange awkward posture in the same place, An Xueyun that slender tight beautiful leg closely tie down the neck of Ye Xinghe, both hands instead cover the right hand of Ye Xinghe, trigs Ye Xinghe firmly.
ด้วยสิ่งที่เห็นในตอนนี้,ทั้งสองร่างกายนั้นพัวพันยุ่งเหยิงอยู่ในท่าทางที่แปลกน่าอึดอัดใจในสถานที่ดังกล่าว,อันซุยหยุนซึ่งขาที่เรียวเล็กของหล่อนนั้นได้พันรัดไปที่คอของเย่ซิงเหอแน่นส่วนแขนทั้งสองข้างของหล่อนนั้นถูกมือข้างขวาของเย่ซิงเหอนั้นจับไว้แน่น.

Two people cannot move completely.
ทั้งสองคนนั้นไม่สามารถที่จะขยับไปได้อีกต่อไป.
"A bit faster lets loose me!” An Xueyun felt that the present posture is very awkward, swayed from side to side the body, but she cannot move completely!
"ปล่อยข้าเดียวนี้เลย!"อันซุยหยุนนั้นรู้สึกว่าท่าทางในตอนนี้รู้สึกน่าอึดอัดใจเป็นอย่างมาก.ด้วยร่างกายของหล่อนนั้นแกว่งไปมาซ้ายและขวา,หากแต่หล่อนนั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวไปอีกได้!


"You let loose first!” Ye Xinghe said depressed that the An Xueyun both legs tight domain lives in his neck, making his cheeks become flushed, the breath somewhat was difficult.
"เจ้าปล่อยก่อนสิ!"เย่ซิงเหอกล่าวด้วยความหดหู่เนื่องด้วยอันซุยหยุนนั้นได้ใช้ขาของหล่อนรัดคอเขาแน่นอยู่นาน,จนทำให้ใบหน้าของเขานั้นเริ่มที่จะแดงระเรื่อ,หายใจติดๆขัดๆ

The An Xueyun cheeks crimson piece, had she so been how could frivolous by a man? Felt that Ye Xinghe that crude strength of hand, hissing the one breath, Ye Xinghe did not have the take pity on meaning.
ใบหน้าของอันซุยหยุนนั้นก็แดงไปหมดเหมือนกัน,จะให้หล่อนนั้นคิดว่าการกระทำดังกล่าวกับผู้ชายเป็นแค่เพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆได้อย่างนั้นรึ?เมื่อคิดถึงความแข็งแกร่งที่แข็งกระด้างของมือเย่ซิงเหอแล้ว,ถึงกับทำให้หล่อนนั้นหายใจหอบๆ,เย่ซิงเหอนั้นไม่ได้คิดที่จะสงสารหล่อนเลย.

The left hand of Ye Xinghe is still keeping grabbing thoughtlessly, An Xueyun clamped tightly the both legs.
มือข้างซ้ายของเย่ซิงเหอนั้นยังคงจับหล่อนอยู่อย่างลนลาน,อันซุนหยุนหนีบขาทั้งสองข้างของหล่อนแน่น.

"Stops! I could not breathe quickly!” Ye Xinghe several nearly suffocate said that he also wants to counter-attack, but thinks that the opposite party is only a woman, considers as finished, is really bad luck, then receives to stop!
"หยุดก่อน!เร็วเข้าข้าหายใจไม่อกแล้ว!"เย่ซิงเหอจวนเจียนที่จะหายใจไม่ออกแล้วขณะที่เขานั้นพูดออกมาซึ่งเขาต้องการที่จะโต้กลับไปเหมือนกัน,แต่เมื่อคิดอีกทีว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นเป็นแค่เพียงผู้หญิง,ความคิดดังกล่าวจึงได้เลิกล้ม,มันช่างโชคร้ายยิ่งนัก,จากนั้นเขาจึงได้หยุด!

"How you can An Xueyun loosen like this” slightly, the tears fell suffering from injustice, she felt that she cheap was occupied up by Ye Xinghe, did not have the face to go to see the human simply.
"เจ้าจะให้ข้าอันซุยหยุนปล่อยก่อนเช่นนี้นะ"หล่อนกล่าวออกมาเบาๆ,น้ำตาของหล่อนไหลรินรู้สึกเหมือนไม่ได้รับความเป็นธรรม,หล่อนรู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกเอาเปรียบโดยเย่ซิงเหอ,ซึ่งทำให้หล่อนนั้นไม่กล้าที่จะประจันหน้ากับเขาด้วยความรู้สึกเอียงอาย.
"I must ask that you why, why do you sneak attack me?” Ye Xinghe thought that it is necessary ascertaining.
"ข้าเพียงแค่ต้องการที่จะถามเจ้าว่าทำไม,เจ้าถึงได้ลอบโจมตีข้ากัน?" เย่ซิงเหอคิดว่ามันเป็นสิ่งแรกที่เขาต้องการที่จะรับรู้.

"I want to try your cultivation am, I received the foot, who knows that you get rid suddenly!” An Xueyun said depressed.
"ข้าเพียงต้องการที่จะทดสอบวรยุทธ์ของเจ้า,ข้าเพียงแค่ใช้เท้า,ใครจะรู้ล่ะว่าเจ้าจะทำอย่างนั้นอย่างกะทันหัน!"เย่ซิงเหอกล่าวอย่างหดหู่ใจ.
"Just I also want to receive hand, who knows that you display to twist the leg suddenly, I guard against me to think that radically without enough time we should have to misunderstand us to let loose together, I count to three!” Ye Xinghe also felt that the present situation is not right, understands that this is the misunderstanding, if were seen has troubled, only feared that the An Xueyun clear reputation is damaged, such matter, to a girl influence is very big.
"ข้าเพียงจะใช้แขนของข้ารับเจ้า,ใครจะรู้ล่ะว่าเจ้าจะใช้ขาของเจ้ารัดข้าทันทีเลย,ข้าต้องการป้องกันไม่ให้เจ้าได้รับอันตรายใครจะคิดว่าเจ้าจะทำอะไรรุนแรงโดยไม่ให้เวลาข้าเลย,พวกเราอาจจะเพียงแค่เข้าใจผิดกันเท่านั้นพวกเรามาปล่อยมือพร้อมกันเถอะ,ข้าจะนับถึงสาม!" เย่ซิงเหอนั้นรู้สึกว่าสถานการณ์ตอนนี้นั้นไม่ใคร่จะดีนัก,ด้วยการเข้าใจได้แล้วว่าเป็นแค่เพียงการเข้าใจผิดกันเท่านั้น.ถ้ายังเป็นอยู่อย่างนี้,เขาเกรงว่าอันซุยหยุนนั้นจะเสื่อมเสียชื่อเสียงเอาได้,หากเกิดเหตุการเช่นนั้นแล้ว,จะส่งผลผลอย่างใหญ่หลวงต่อหญิงสาวได้.

"One, two, three” Ye Xinghe loosened the hand.
"หนึ่ง,สอง,สาม"เย่ซิงเหอได้ปล่อนมือของเขา.
An Xueyun also loosened the both legs.
อันซุยหยุนก็ได้ทำการปล่อยขาทั้งสองข้างของเธอเหมือนกัน.

Ye Xinghe is panting for breath in gulps, looks up to An Xueyun, will say anything, the facial expression stares slightly. At this time the An Xueyun clothes were torn to pieces, the proud stature visibles faintly.
เย่ซิงเหอนั้นได้หายใจหอบๆเอาอากาศเข้ามาในปอด,ด้วยการจ้องมองไปที่อันซุยหยุน,เขาต้องการที่จะกล่าวอะไรซักอย่าง,ด้วยใบหน้าของเขานั้นได้ชำเลืองไปเล็กน้อยนั้น,ในขณะนี้,เสื้อผ้าของอันซุยหยุนนั้นได้ถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆ,อวดรูปร่างที่ได้ปกปิดไว้เล็กน้อย.

That glittering and translucent carving skin, has no time pure white.
ด้วยผิวกายที่เหมือนรูปแกะสลักวับวามและสว่างใส,ไม่มีเวลาที่หล่อนจะปกปิดผิวที่ขาวนวลนั้นทันได้.
Stands before him, is the beautiful young girl, solemn elegant, because the clothes are stave, but revealed an enticement of not being able to say.
ด้วยคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าของเขานั้น,เป็นหญิงสาวที่สวยงามยิ่ง,สง่างามน่าเกรงขาม,ด้วยการที่เสื้อผ้าของเธอนั้นขาดเป็นรูและเปิดเผยให้เห็นและดึงดูดจนไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้.

"!” An Xueyun has called out in alarm one, hurries to hold on the clothes, she was depressed, was just profited by Ye Xinghe did not say, but also was looked up by Ye Xinghe!

"!" อันซุยหยุนได้ร้องออกมาเป็นการเตือน,และเร่งรีบปิดชุดของเธอเอาไว้,หล่อนรู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างมาก,เธอได้ถูกเอาเปรียบจากเย่ซิงเหอจนไม่สามารถพูดออกมาได้,และนอกจากนี้เขายังได้มองเห็นร่างของเธออีกด้วย.


ที่มาจากhttp://lnmtl.com/novel/star-martial-god-technique

#วิทยายุทธ์เทพแห่งการต่อสู้แห่งดวงดารา#Star Martial God Technique Light Novel#นิยายแปลไทย
Author(s)20 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณครับ สนุกมากครับ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมากครับบ

  ตอบลบ
 3. เป็นผู้หญิงที่หน้าด้านมาก น่าจะตบให้คว่ำ อิห่านมาทดสอบเขาก่อนพอสู้ไม่ได้ก็อ้างว่าเป็นผู้หญิง...เกลียดผู้หญิงในนิยายชะมัดทุกเรื่องเลย

  ตอบลบ
 4. พันกันเป็นงูเชียว

  ตอบลบ
 5. สนุกดี ขอบคุณคับ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณงานแปลดีดีคับ ^_^
  ทำเป็นมีมารยา แตทีถีบเค้านี่ ชะนีจิงๆ

  ตอบลบ
 7. ไม่เข้าใจทำไมเสียงต่อสู้หรือเสียงใช้พลัง ต้องดัง แบงๆๆ ฟังแล้วไม่ค่อยใด้อารมเลย

  ตอบลบ
 8. ประลองวรยุทธ...??พลาดละหุหุ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณนะครับคุณแปลสุดยอดเลย

  ตอบลบ