วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559

Star Martial God Technique Chapter 6 How Could This?

Star Martial God Technique Chapter 6 How Could This?

นิยาย วิทยายุทธ์เทพการต่อสู้แห่งดวงดารา ตอนที่ 6 เป็นอย่างนี้ได้อย่างไร?


บทที่ 6 เป็นอย่างนี้ได้อย่างไร?
The people, who were ridiculing Ye Xinghe a moment ago, have all closed their mouth.
บุคคลอื่นๆที่ได้เยาะเย้ยเย่ซิงเหอแต่ก่อนนั้น,ได้หุบปากของพวกเขาลงทั้งหมด.

Many of them could only sense two red soul crystals, what qualifications did they have to ridicule Ye Xinghe’s actions?
หลายคนในพวกเขานั้นสามารถรับรู้ได้แค่เพียงแค่สองแก้วผลึกวิญญาณ,ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวที่มีนั้นพวกเขาจะเยาะย้อยท่าทางของเย่ซิงเหอได้อย่างนั้นรึ?

Before Ye Xinghe obviously cannot sense even one crystal, then, why can he, suddenly could sense three? Many people were wondering the same question.
ก่อนหน้านี้นั้นเย่ซิงเหอไม่สามารถที่จะรับรู้ได้แม้แต่แก้วผลึกเดียวอย่างชัดเจน,จากนั้นทำไมเขา,ถึงสามารถรับรู้ได้สามอันในทันทีด้วยล่ะ? หลายๆคนนั้นสงสัยในคำถามเหมือนๆกัน.


Teachers on the stage seeing three crystals glow started nodding their head. Yes, for a student of Ye Xinghe’s status, sensing three crystals were quite good.
อาจารย์ที่อยู่บนเวทีจ้องมองไปยังแก้วผลึกสามลูกที่เปล่งแสดงเริ่มที่จะพยักหน้าของเขา.ใช่แล้ว,สำหรับนักเรียนสถานะอย่างเย่ซิงเหอนั้นการรับรู้ถึงสามแก้วผลึกนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียว.

Common people are always inferior in terms of ancestral blood inheritance, and therefore always have sub-par talents as compare to noble family sons. Having a talent of three crystals was already very good.
คนปรกตินั้นจะรุ้สึกด้อยอยู่ตลอดเวลาในแง่ของสายเลือดที่สืบทอดมาของบรรพชน,และดังนั้นพรสวรรค์ที่ไม่เคยเหนือกว่าตลอดเวลาเมื่อเปรียบเทียบกับบุตรของตระกูลชนชั้นสูง.ด้วยพรสวรรค์สามแก้วผลึกนั้นถือว่าดีเยี่ยมเรียบร้อยแล้ว.


When every person thought that the test has ended, Ye Xinghe felt a refreshing cooling sensation between his eyebrows, every muscle of his body contracts and expands with the flow of his breathing, even his heart beat slowed down.
เมื่อทุกๆคนคิดว่าการทดสอบนั้นได้จบแล้ว,เย่ซิ่งเหอรุ้สึกเหมือนความเยือกเย็นได้ซาบซ่านผ่านเข้ามาระหว่างคิ้วของเขา,กล้ามเนื้อทุกๆส่วนของเขานั้นเริ่มที่จะหดและขยายตัวตามการหายใจเข้าออกของเขา,แม้แต่หัวใจของเขาก็ยังเต้นช้าลง.


A moment later fourth soul crystal started sending green rays slowly.
ชั่วระยะเวลาต่อมาแก้วผลึกที่สี่นั้นเริ่มที่จะส่งแสงสีเขียวช้าๆ.

Fourth Soul Crystal?
แก้วผลึกวิญญาณที่สี่อย่างนั้นรึ?

For a long moment every person looked with a shocked dull look at the fourth crystal in front of Ye Xinghe.
สำหรับชั่วระยะเวลาที่ยาวนานของทุกๆคนที่กำลังตกตะลึงซึมกระทื่อจ้องมองไปที่แก้วผลึกที่สี่ที่อยุ่ต่อหน้าเย่ซิงเหอ.


Even the Masters in stage were shocked silly.
แม้แต่อาจารย์ที่อยู่บนเวทียังตกตะลึงหัวโล่งทันที.

This is impossible.
นี่มันเป็นไปไม่ได้หรอก.

Laing Yu’s eyes widened, he cannot believe that a subservient family member’s talent is same as him.
สายตาของเหลียงหยู่เบิกกว้าง,เขาไม่อยากเชื่อว่าพรสวรรค์ดังเช่นตระกูลคนรับใช้จะมีเหมือนๆกับเขา.

It must be understood that Dark Moon Family had an inheritance of Dark Flame blood, because of this; every younger generation of their family had a talent for Flame Martial Arts. Now an outcast like Ye Xinghe has same talent as him, how could he accept that?
พอเข้าใจได้ว่าตระกูลตระกูลจันทราทมิฬนั้นได้สืบทอดโลหิตของเพลิงทมิฬ,ด้วยเหตุผลนั้น,ทุกๆคนของเยาวชนรุ่นใหม่ของตระกูลของเขาจึงได้มีพรสวรรค์ของศิลปะการต่อสู้แห่งเปลวเพลิง.ขณะที่ระดับจัณฑาลเช่นเย่ซิงเหอนั้นกับมีพรสวรรค์ที่เทียบเท่าเขาได้,เขาจะยอมรับสิ่งที่เป็นหยู่นั้นได้อย่างไรกัน?


“Even if you have Four Soul Crystals talent, your innate physique is of Star Martial Arts, a trash like you cannot be compared to me” Liang Yu Coldly grunted. Several hundred years ago there were many star martial noble families, but they slowly declined in absence of suitable inheritors. Now star martial art does not shine brightly anymore.
"ถึงแม้ว่าเจ้าจะมีพรสวรรค์แก้วผลึกวิญญาณสี่ลูก,เจ้าก็มีร่างกายโดยกำเนิดเป็นศิลปะการต่อสู้แห่งดวงดาว,ขยะเช่นเจ้าไม่สามารถที่จะเทียบเคียงข้าได้" เหลียงหยูส่งเสียงฮึดฮัดอย่างเย็นชา.หลายร้อยปีที่ผ่านมามีตระกูลชนชั้นสูงของศิลปะการต่อสู้แห่งดวงดาวมากมาย,แต่พวกเขาค่อยๆถดถอยขาดผุ้สืบทอดที่เหมาะสม.ตอนนี้ศิลปะการต่อสู้แห่งดวงดาวนั้นไม่ได้เจิดจรัสแสงอีกต่อไปแล้ว.


Currently Flame Martial Art and Dragon Martial Art are the two strongest martial arts in the world.
ปัจจุบันนี้ศิลปะการต่อสู้แห่งเปลวเพลิงและศิลปะการต่อสู้แห่งมังกรล้วนแล้วแต่เป็นสองศิลปะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้.


An Xueyun’s beautiful eyes looked astonished for an instant, Ye Xinghe’s talent unexpectedly gave her a surprise.
สายตาที่สวยงามของอันซุยหยุนได้จ้องมองด้วยความตกตะลึงอย่างทันทีทันใด,พรสวรรค์ของเย่ซิงเหอนั้นไม่คาดคิดเลยว่าจะทำให้เธอประหลายใจเช่นนี้


Ye Xinghe’s talent of Four Soul Crystal has pushed him among the top three talents with Liang Yu and An Xueyun.
ด้วยพรสวรรค์แก้วผลึกสี่ลูกทำให้เขานั้นกลายเป็นสามอันดับสูงสุดในบรรดาหลียงหยูและอันซุยหยุน.

When others were feeling surprised for Ye Xinghe’s talent, he himself was still in tranquility. His eyes were still closed and he had no idea that four crystals had glowed for him. He was actually feeling that he was submerged in warm cocoon of gentle water, which was slowly nourishing his body.
เมื่อคนอื่นๆรู้สึกประหลาดใจกับพรสวรรค์ของเย่ซิงเหอ,ด้วยตัวเขาเองนั้นยังคงนิ่งเงียบสงบอยู่.สายตาของเขานั้นก็ยังคงปิดอยู่และเขาไม่รู้เลยว่าแก้วผลึกที่สี่นั้นได้ส่องสว่างโดยตัวเขา.เขายังคงยังคงรู้สึกเหมือนกับว่าเขานั้นยังคงจมอยู่ในรังใหมที่อบอุ่นของสายน้ำที่อ่อนโยน,ที่ค่อยๆหล่อเลี้ยงร่างกายของเขาอยู่.

Bang!!
แบงง!!


In Ye Xinghe’s mind a low continuous humming started.
ภายในจิตใจของเย่ซิงเหอนั้นยังคงเริ่มคร่ำครวญต่อเนืองอย่างช้าๆ.

Pure white energy from all over his body started rushing towards his palm.
พลังงานสีขาวบริสุทธิ์จากทั่วทั้งร่างกายของเราเริ่มี่จะวิ่งไปยังฝ่ามือของเขา.

Fifth soul crystal started shining with green rays; even sixth soul crystal started shining with a dazzling blue light. When the sixth soul crystal shone, it was more eye-catching and beautiful than the combined five soul crystals.
แก้วผลึกวิญญาณที่ห้าเริ่มที่จะส่องแสงสีเขียวออกมา,แม้แต่แก้วผลึกวิญญาณที่หกก็เริ่มที่จะส่งแสงแพรวพราวสีน้ำเงินสดใส.เมื่อแก้วผลึกวิญญาณที่หกส่องแสง,เป็นผลให้ดึงดูดความสนใจและดูสวยงามมากกว่าแก้วผลึกวิญญาณที่ส่องแสงอยู่คู่กัน.

A Six Soul Crystal talent!!
พรสวรรค์หกแก้วผลึกวิญญาณ!!

Vice-Headmaster Xu and every person in the hall could not sit straight and stood up in surprise.
รองอาจารย์ใหญ่ซูและทุกๆคนที่อยุ่ภายในห้องโถงไม่สามารถที่จะนั่งตัวตรงอยู่ได้และลุกขึ้นมาด้วยความประหลาดใจ.


If it is said that a five soul crystal talent can only be found in several hundred years, then a talent of six soul crystals can only be found in several thousand years. From the early beginning of Heavenly Star Academy, students with six star soul crystal talents can be counted in one hand.
ถ้าบอกว่าพรสวรรค์ห้าแก้วผลึกวิญญาณเจอแค่เพียงในหลายร้อยปี,เช่นนั้นพรสวรรค์หแก้วผลึกวิญญาณก็จะเจอแค่เพียงในหลายพันปี.ด้วยจากเวลาก่อนหน้านี้ตั้งแต่จัดตั้งสถาบันดาราสวรรค์นั้น,นักเรียนที่มีพรสวรรค์หกแก้วผลึกวิญญาณนั้นนับได้แค่เพียงหนึ่งหยิบมือ


The students who had sensed six soul crystals in the past has all gone and established their own powerful families in the past.
นักเรียนคนที่สามารถรับรู้ได้หกแก้วผลึกในอดีตทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่จากไปแล้วและได้ก่อตั้งตระกูลของตัวเองทรงพลังเป็นอย่างมากในอดีต.

Although everyone was feeling shocked in their heart, but nobody spoke at this moment, everyone was intently looking at the seventh crystal.
แม้ว่าทุกคนนั้นจะรู้สึกตะลึงอยุ่ภายในใจของพวกเขา,แต่ไม่มีใครที่จะกล่าวอะไรออกมาในตอนนี้,ทุกๆคนต่างจดจ้องมองไปที่แก้วผลึกที่เจ็ด.

Everyone thought that they can already see the seventh soul crystal glowing a bit.
ทุกๆคนนั้นคิดว่าพวกเขานั้นสามารถมองเห็นได้ถึงแกว้ผลึกที่เจ็ดส่งแสงออกมาเพียงเล็กน้อย.

They are stubbornly staring at the seventh soul crystal, if Ye Xinghe could inspire seven soul crystals to shine for him then he will one day become a peerless emperor of the heaven.
พวกเขายังคงลุ้นที่จะเห็นแก้วผลึกดวงที่เจ็ด,ถ้าเย่ซิงเหอสามารถที่จะกระตุ้นแก้วผลึกที่เจ็ดให้ส่องแสงได้เช่นนั้นแล้วเขาจะต้องมีสักวันหนึ่งที่กลายเป็นจักรพรรดิที่เหนือกว่าใครในชั้นสวรรค์.

Seventh soul crystal moved a bit, a very dim purple ray came from inside it, but it quickly went dim again.
แก้วผลึกดวงที่เจ็ดนั้นเริ่มที่จะมีแสงเล็กน้อย,และค่อยๆส่องแสงสลัวๆสีม่วงออกมาอยู่ภายใน,แต่ยังคงส่องแสงสลัวๆอีกครั้งอยู่.

Seventh Soul Crystal did not shone.
แก้วผลึกวิญญาณดวงที่เจ็ดไม่ได้ส่องแสง.

Unexpectedly seeing this greatly relaxed.
ช่างคาดไม่ถึงเลยกับการจ้องมองนี้รู้สึกผ่อนคลายเป็นอย่างมาก.

“How can it be so simple to inspire seventh soul crystal?”
"เป็นเรื่องธรรมดาที่จะกระตุ้นแก้วผลึกที่เจ็ดนั้นได้อย่างไร?"

That is a fable realm of Great emperor powerhouses, it is impossible to appear in this small Heavenly star Academy.
นั่นเป็นเขตแดนของมหาอำนาจสุดยอดผู้พิชิต,มันเป็นไปไม่ได้ที่จะปรากฏที่สถาบันดาราสวรรค์เล็กๆแห่งนี้.


However even than Ye Xinghe’s talent made every person feel immense shocked. A six soul crystal talent!
แต่ถึงกระนั้นแม้แต่พรสวรรค์ของเย่ซิงเหอจะไม่มากกว่านี้ก็ได้ทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมาก.พรสวรรค์หกแก้วผลึกวิญญาณ.!

Before An Xueyun had inspired five soul crystals, that already was enough shocking but Ye Xinghe had surprisingly over shadowed that monstrous talent.
ก่อนหน้านั้นอันซุยหยุนได้ทำการกระตุ้นแก้วผลึกวิญญาณห้าดวง,ซึ่งก็เพียงพอที่จะทำให้ตกตะลึงแล้วแต่เย่ซิงเหอนั้นได้ทำให้ตกตะลึงยิ่งกว่าที่มีพรสวรรค์เยี่ยงสัตว์ประหลาดเช่นนี้.

An Xueyun background of an prominent noble family’s young lady, also she is one of the two most talented women in whole city, made people to easily accept her talent. But Ye Xinghe talent was unforeseen. Who would have thought that a junior family member of subservient family could have such an astonishing talent?
เบื้องหลังของอันซุยหยุนนั้นเป็นบุตรีของตระกูลชนชั้นสูง,ด้วยการที่เธอนั้นเป็นหนึ่งในสองของหญิงสาวที่มีพรสวรรค์มากที่สุดทั่วทั้งนคร,ทำให้ทุกคนนั้นยอมรับได้อย่างไม่ยากเย็นนัก.แต่พรสวรรค์ของเย่ซิงเหอนั้นเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันเลย.ใครจะคาดคิดว่าสมาชิกรุ่นเยาว์ของตระกูลคนรับใช้จะสามารถมีพรสวรรค์ที่น่าอัศจรรย์ใจเช่นนี้?.

Liang Yu gripped the corner of table and pressed so hard that the viens in his hand started showing. His eyes showed a deep unwilling look.
เหลียงหยู่คีบมุมโต๊ะด้วยแรงบีบอย่างหนักจนเส้นเลือดของเขาบนแขนนั้นแสดงออกมา.สายตาของเขานั้นแสดงถึงความลึกซึ้งที่ยากที่จะยอมรับในสิ่งที่เห็น.


Why does Ye Xinghe have such surprising talent? He is a slave of my Dark Moon Family.
ทำไมคนอย่างเย่ซิงเหอนั้นจะมีพรสวรรค์ที่น่าอัศจรรย์ใจเช่นนี้?เขาเป็นทาสของตระกูลจันทราทมิฬ.

An Xueyun was also greatly surprised, She never thought Ye Xinghe’s talent will be so far removed from her expectations.
อันซุยหยุนก็รู้สึกประหลาดใจอย่างมาด้วยเหมือนกัน,เธอไม่คาดคิดเลยว่าพรสวรรค์ของเย่ซิงเหอนั้นจะห่างไกลจากการคาดการณ์ของเธอยิ่งนัก.
“This Child’s talent is good” Vice-Headmaster Xu does not care about Ye Xinghe family or his status in Dark Moon Family. What he does care about is Ye Xinghe’s talent.
"พรสวรรค์ของเด็กคนนั้นดี"รองอาจารย์ใหญ่ซูหาได้ใส่ใจเกี่ยวกับตระกูลของเย่ซิงเหอหรือว่าฐานะของเขาในตระกูลจันทราทมิฬไม่.สิ่งที่เขานั้นใส่ใจมีแต่พรสวรรค์ของเย่ซิงเหอเท่านั้น.

In the eye’s of Headmaster his talent is only good. That is a super talent of six soul crystals. All the teachers were in depression from vice-headmasters words.  It was impossible to take Ye Xinghe from Vice-Headmaster.
ในสายตาของรองอาจารย์ใหญ่นั้นพรสวรรค์ของเขาแค่เพียงดี.นั่นมันจะต้องสุดยอดแห่งพรสวรรค์สำหรับหกแก้วผลึกวิญญาณ.อาจารย์ทุกๆคนนั้นรุ้สึกหดหู่ใจจากคำพูดของรองอาจารย์ใหญ่.มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฉกเย่ซิงเหอมาจากรองอาจารย์ใหญ่.

“It’s good, now that no one has been left. According to agreement, I will first choose three disciples. I choose Liang Yu, An Xueyun and Ye Xinghe.” Vice-Headmaster revealed a faint smile while saying the names.
"เป็นการดี,ตอนนี้ไม่มีใครจะทำสอบแล้วแล้ว. เกี่ยวกับข้อตกลง,ข้าได้เลือกคนแรกสำหรับศิษย์ทั้งสาม,ข้าเลือกเหลียงหยู,อันซุยหยุน,และเย่ซิงเหอ" รองอาจารย์ใหญ่ได้เผยร้อยยิ้มบางๆขณะที่เขาเอ่ยชื่อออกมา.

Three best talents were all taken by vice-Headmaster. They will be taught by Master Xu personally.
สามคนที่มีพรสวรรค์ดีที่สุดได้ถูกเลือกโดยรองอาจารย์ใหญ่.พวกเขาจะได้รับการสั่งสอนโดยส่วนตัวกับอาจารย์ซู.

Every teacher hearing this felt pain in their heart. A talent of five soul crystals and six soul crystals were very hard to find, it is estimated that before new such talents are found they will be already buried in their grave.
อาจารย์ทุกคนที่ได้ยินต่างรู้สึกเจ็บปวดในหัวใจ.ด้วยพรสวรรค์ห้าแก้วผลึกวิญญาณและหกแก้วผลึกวิญญาณนั้นยากที่จะหาพบได้,ซึ่งได้คาดการณ์ไว้แล้วก่อนหน้าจะมีพรสวรรค์พิเศษเช่นนี้ได้พบเข้า พวกเขานั้นกลับถูกเลือกและฝังไว้ในหลุมเรียบร้อยแล้ว.

Ye Xinghe slowly opened his eyes; he saw six soul crystals shining below his hand and had a great start. He urgently receives his hand.
เย่ซิงเหอค่อยๆเปิดตาของเขา,เขามองเห็นหกแก้วผลึกวิญญาณส่องแสงอยู่ภายใต้แขนของเขาและเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมมาก.เขาเก็บมือของเขาในทันทีทันใด.

What’s all this about?
เกิดอะไรขึ้นเนี่ย?

Had I inspired six soul crystals?
ข้าสามารถที่จะกระตุ้นหกแก้วผลึกอย่างนั้นรึ?

Six soul crystals, what kind of talent is that?
หกแก้วผลึกวิญญาณ,นี่เป็นพรสวรรค์แบบใดกันล่ะ?

Ye Xinghe looked at students standing beside him, but they all were staring back at him. Even Lin Hong was watching Ye Xinghe with unexplainable feeling in his eyes.
เย่ซิงเหอจ้องมองไปที่เหล่านักเรียนที่ยืนอยู่ข้างๆเขา.แต่พวกเขาทั้งหมดต่างจ้องกลับมาที่ตัวเขา.แม้แต่หลินหงยังเฝ้ามองเย่ซิงเหอด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายออกมาได้ในสายตาของเขา.

After Ye XInghe withdrew his hand from above soul crystals, their glow gradually faded.
หลังจากที่เย่ซิงเหอถอนมือของเขาออกมาจากเหนือแก้วผลึกวิญญาณแสงสว่างของพวกมันก็ค่อยๆจางหายไป.

“What happened?” Ye Xinghe asked looking at Lin Hong, he was just immersed in the calm and tranquil feeling from before, then how did this incredible result of six soul crystal shining happened?
"เกิดอะไรขึ้น?"เย่ซิงเหอสอบถามจ้องไปที่หลินหง,เขาเพิ่งจะจมจ่อมอยู่กับความรู้สึกเงียบและสงบในก่อนหน้านี้,เช่นนั้นผลลัพธ์ที่ไม่น่าเชื่อหกแก้วผลึกวิญญาณที่ส่องแสงเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร?

He was going deeper and deeper in that calm feeling, but suddenly a noise had startled him, and he woke up to find six soul crystals shining.
เขาได้เขาสู่ความลึกซึ้งและลึกล้ำในความรู้สึกเงียบสงบ,แต่ทันใดนั้นก็มีเสียงดังเกี่ยวกับเขาเกิดขึ้น,และเขาได้ตื่นขึ้นและพบว่าหกแก้วผลึกวิญญาณกำลังส่องแสง.

Seeing Ye Xinghe’s dazed expression Lin Hong cannot help but give a wry smile ” I can’t believe you don’t know anything, it’s so frustrating, and you even somehow managed to inspire six soul crystals to glow”
ด้วยการจ้องมองของเย่ซิงเหอในท่าทางที่งงงวยของหลินหงอย่างช่วยไม่ได้แต่เขาก็ได้ยิ้มกลบเกลื่อน "ข้าไม่อย่างจะเชื่อว่าเจ้าจะไม่รู้สิ่งต่างๆ.ช่างน่าผิดหวังนัก,และเจ้ายังสามารถทำได้อย่างไรที่ได้กระตุ้นให้แก้วผลึกวิญญาณหกดวงได้ส่องสว่างล่ะ"

“Six Soul Crystals? I Did?” Ye Xinghe cannot help but doubtfully asked. Before not even one crystals had shone and now six were shining, how incredible this was. Even An Xueyun and Ling Yu had only inspired five and four soul crystal respectively.

"หกแก้วผลึกวิญญาณ? ข้าทำอย่างนั้นรึ?" เย่ซิงเหอไม่สามารถที่จะอธิบายแต่กับถามอย่างไม่แน่ใจ.ก่อนหน้านั้นไม่มีแม้แต่ดวงเดียวที่จะส่องแสงออกมาและตอนนี้มีหกดวงที่สองแสง,นี่มันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนัก.แม้แต่อันซุยหยุนและเหลียงหยูยังสามารถกระตุ้นได้แค่เพียงห้าและสี่แก้วผลึกวิญญาณตามลำดับเท่านั้น.
ที่มาจาก http://www.novelupdates.com/series/star-martial-god-technique/

#วิทยายุทธ์เทพแห่งการต่อสู้แห่งดวงดารา#Star Martial God Technique Light Novel#นิยายแปลไทย
Author(s)22 ความคิดเห็น:

 1. เริ่มจะสนุกล่ะครับ ขอบคุณครับ ผู้แปล

  ตอบลบ
 2. เริ่มปูเรื่องดีมากครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 3. สนุกครับ รอตอนต่่อไป

  ตอบลบ
 4. สนุกครับ รอครับ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณครับ สนุกมาก

  ตอบลบ
 6. เวร!!!!!มีอาจารย์คนเด่วกันเสยยย...เซ็งเรยนึกว่าจะเจ็ดลุก..

  ตอบลบ
 7. ถ้า ลูก ที่ 7 ติด นะ เชิญเทพเจ้ามังกร แม่ง เลย

  ตอบลบ
 8. เดี๋ยวสาวเข้าหาตรึมยังกับมดเห็นน้ำตาล

  ตอบลบ
 9. เจอปัญหาแน่... จากความริษยา

  ตอบลบ
 10. เหลียงหยู : ท่านรองอาจารย์ใหญ่ท่านลุกทำไมรึ??
  รองอาจารย์ใหญ่ : ก้นข้ามันเย็น

  ตอบลบ
 11. น่าติดตามค่ะ🌸😊

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณครับ สนุกดีครับนึกว่าได้7ลูกซะอีก

  ตอบลบ
 13. ขอบคุนย้อนหลังคับ อิอิ

  ตอบลบ
 14. เกินคาดขนาดเจ้าตัวยังงงเลย...เริ่มสนุกล่ะ

  ตอบลบ